Smittevern

Flaskebekk / Oslofjorden

Risikovurdering smittevernstiltak COVID-19 for Norway Yacht Charter AS

Risikovurdering smittevernstiltak COVID-19 for Norway Yacht Charter AS

 

Kontaktperson for Næringsetaten: Geir Kristiansen, 95 87 54 35 og Geir@nyc.no.

 

Smittevernsområde:

Aktuelle områder vil være rekkverk landgang, benker og bord samt toaletter.

Utfordring: Oversikt over hvor folk oppholder seg til enhver tid ute på båten

Tiltak/rutiner: På alle turer skal det være en dedikert smittevern-leder. Vedkommende er markert med en gul vest på utsiden av uniformen, og vil ha det primære ansvaret for smittevern.

Ansvar: Smittevern-leder
Generelle tiltak Utfordring: Smitte spres på skjenkestedet.
Tiltak/rutiner:

-         Hyppig vask av alle overflater og kontaktpunkter. God hygiene, høy bevissthet og ansvarliggjøring av de ansatte.

-         Informasjonsmateriell til gjester ved landgang, toaletter, kø på brygga, ved bordene og andre steder det er naturlig at gjester og ansatte blir påminnet rutinene. I tillegg vil kapteinen innlemme smittevern i sin sikkerhetsbriefing for gjestene.

-         Antibac/håndsprit ved inngang, på border, bardisk og på toaletter.

-         Alle ansatte skal ha god tilgang på håndvask/ håndsprit.

-         Hyppig rengjøring av kontaktflater. Etanolbasert desinfeksjon kan brukes på rene flater (slik som håndtak, tastaturer, telefoner og lignende), ellers anbefales god rengjøring med vanlige rengjøringsmidler eller husholdnings-klorin.

-         Det vil bli gjennomført en grundig rengjøring før første tur. Videre vil alle kontaktflater bli rengjort før tur, samt en gang under turen og til slutt etter at alle passasjerer har forlatt båten. Da vil man i tillegg bruke etanolbasert vask.

-         Alle oppgaver relatert til smittevern føres inn i dekksdagbok

-         Sitteplasser er organisert med 1 meters mellomrom, samt at benker er markert med et kryss hvor passasjerer skal sitte.

 

Ansvar: Daglig leder har ansvar for at ansatte har tilgang på renholds utstyr. Alle ansatte har et selvstendig ansvar for å sette seg inn, og følge opp retningslinjer. Alle ansatte skal melde fra om brudd til smittevernleder/daglig leder.
Inngangsparti/kø ved brygge Utfordring: Gjester står i kø for komme ombord
Tiltak/rutiner:

-         Alle ansatte skal oppfordre gjestene til å holde avstand.

-         Ansatte skal nekte gjester som ikke innretter seg kravet om å holde avstand. (Hvis en gjest ikke klarer dette utenfor, er det sannsynlig at vedkommende ikke gjør det inne heller).

 

Ansvar: Kaptein / smittervernleder ved inngangspartiet. Alle har et ansvar for å minne gjester på dette.
Toalettområde Utfordring: Smitte på berøringspunkter, som dørhåndtak/lås, vask og tørkeløsning.
Tiltak/rutiner:

-         Smittevern leder har ansvaret for at rutiner for hyppig rengjøring av kontaktpunkter gjennomføres og at det loggføres.

-         Daglig leder har ansvaret for at informasjonsmateriell som oppfordrer gjester til grundig håndvask, samt unngå å berøre kontaktpunkter (for eksempel bruke albue til å åpne døren) skal henge tilgjengelig på toalettene

Ansvar: Daglig leder har ansvar for informasjonsmateriell henges opp, smittevern leder hver vakt har hovedansvaret for hyppig renhold.
Bevegelse i lokalet Utfordring: Gjester beveger seg rundt på båten og kommer i kontakt med/ nærhet av andre gjester og ansatte.
Tiltak/rutiner:

-         Gjestene skal serveres ved bordene. Både mat og drikke.

-         Ansatte skal alltid nekte servering ved baren og ta bestilling ved bordet.

 

Ansvar: Alle har ansvaret for å påminne gjester og ikke ta imot bestillinger i baren.
Smitteoverføring på kontaktflater Utfordring: Smitte gjennom områder flere personer berører.
Tiltak/rutiner:

-         Smittevern leder har ansvaret for renhold av steder smitten kan sette seg. Da viruset kan leve på overflater, er det viktig med hyppig renhold. Dette innebærer rengjøring av bord mellom hver gruppe med gjester og andre gjenstander som brukes av påfølgende gjester.

-         Dersom gjestene benytter håndholdte kortterminaler for betaling ved bordene skal disse rengjøres av den ansatte som har tatt imot betaling mellom bruk.

Ansvar: Alle ansatte har ansvaret for å påse at renholdet gjennomføres i tråd med rengjøringsrutiner.
Lydnivå / musikk Utfordring: Høyt lydnivå gjør at gjester må rope eller lene seg inntil hverandre for å høre hverandre.
Tiltak/rutiner:

-         Smittevern leder har ansvaret for at det er et dempet lydnivå slikt gjester og personell slipper å rope eller å være nære for å høre hverandre. Dette reduserer smitterisiko samtidig som det gjør det enklere å veilede og informere gjester.

Ansvar: Smittevern leder og purser
Tiltak for å hindre at alle ansatte må i karantene Utfordring: Derom en ansatt får påvist smitte må alle som har vært i kontakt med vedkommende i karantene.
Tiltak/rutiner:

-         Dersom en ansatt har hatt nærkontakt med noen som har fått påvist koronavirus skal vedkommende være i hjemme karantene. Med nærkontakt menes kontakt med en smittet person med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Vedkommende skal være i karantene i minst 14 dager fra den dagen kontakten skjedde.

-         Det vil derfor være en turnus som i størst mulig grad legger opp til at de samme ansatte er på jobb samtidig. En sammenblanding av ansatte, vil det føre til at store deler av ansattgruppen kan risikere å måtte i karantene samtidig ved påvist smitte.

Ansvar: Den som sett opp timelister og godkjenner vaktbytter
Smitte blant ansatte

 

Utfordring: Mannskapet kan bli smittet, smitte hverandre og smitte gjester
Tiltak/rutiner:

-         Mannskapet skal ha fått en grunnleggende opplæring i smittereduserende tiltak og blitt bevisstgjorte på at de er ansvarlig for å følge opp arbeidsplassens rutiner og myndighetenes retningslinjer og føringer for smittevern.

-         Mannskapet skal følge de generelle smittevernrådene som god håndhygiene, hoste i albuen og å unngå tett kontakt med andre der dette er mulig. Det er også viktig at alle unngår å ta seg i ansiktet.

-         Mannskapet kan laste ned smitte-appen til Folkehelseinstituttet for å gjøre smittesporingen enklere. Dette er frivillig.

-         Mannskapet som har symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme i ett døgn etter at de er symptomfrie. Det er viktig at alle overholder dette, selv om det kan bety tapt inntekt.

-         Fingerringer er en mulig smittekilde da disse er vanskelige å rengjøre effektivt. Mannskapet skal derfor ikke bruke ringer i arbeidstiden.

-         Personlig gjenstander skal oppbevares på fast oppbevaringsplass der de ikke kommer i kontakt med andre gjenstander.

-         Mobiltelefon kan være en smittekilde, og ansatte skal vanske hender etter å ha brukt telefonen.

Ansvar: Alle har et ansvar for å overholde dette. Mannskap  som har symptomer SKAL holde seg hjemme.

 

 

Smittespredning blant gjester Utfordring: Utfordring at gjester blir smittet og sprer smitte til andre gjester og ansatte
Tiltak/rutiner:

-         Da beruselse kan føre til at enkelte gjester tar smittevernstiltak mindre alvorlig, er det viktig å være ekstra bevisst på gjestenes beruselsesnivå.

-         Gjester som viser symptomer på luftveisinfeksjon, skal ikke tas om bord på båten.

Ansvar: Alle ansatte har et ansvar for å påse at gjestene følger smittevernsretningslinjene.